PL|EN|AM|AZ|GE|RU
Strona startowa arrow Artykuły arrow Referat o zagadnieniu PROMETEJSKIM - 12 luty 1940 (cz. II)

Referat o zagadnieniu PROMETEJSKIM - 12 luty 1940 (cz. II)

Drukuj

05.04.2014

Image 1/ Pawło Skoropadśkyj (1875-1945), ukraiński działacz polityczny i wojskowy, wywodzący się ze starego rodu ukraińskiej arystokracji, rosyjski generał-porucznik, po rewolucji lutowej doprowadził do ukrainizacji 34 Korpusu Armijnego, naczelny ataman Ukraińskiego Wolnego Kozactwa (od października 1917), w porozumieniu z Niemcami obalił Ukraińską Centralną Radę i ogłosił się hetmanem Ukrainy (kwiecień-grudzień 1918), ...

odsunięty od władzy przez Dyrektoriat wyemigrował do Niemiec, gdzie uzyskał do końca życia wsparcie finansowe, stanął na czele monarchistycznego obozu konserwatystów - hetmańców (SHD), od 1935 nie odgrywał większej roli politycznej.

2/ Tak w oryginale, powinno być 30 stycznia 1933.

3/ Symon Petlura (1879-1926), ukraiński działacz polityczny i wojskowy, przywódca ukraiński w okresie 1917-1921, członek Rewolucyjnej Ukraińskiej Partii (RUP) i Ukraińskiej Socjalistycznej Demokratyczno-Robotniczej Partii (USDRP), naczelny wódz wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej (UNR) i prezes Dyrektoriatu, zawarł sojusz z Polską 21 kwietnia 1920, po upadku UNR przebywał na emigracji, zamordowany przez agenta GPU Schwartzbarda.

4/ Idel-Ural - polityczna nazwa kraju, położonego miedzy Wołgą a Uralem, zamieszkałego przez ludność tatarską i baszkirską, Komitet Niepodległości Idel-Uralu, powołany na emigracji w roku 1928, wysunął koncepcję konfederacji Idei-Uralu z Turkiestanem.

5/ Umowę polityczną podpisano 21 kwietnia, natomiast stanowiącą jej integralny składnik konwencję wojskową 24 kwietnia 1920.

6/ Ofensywa wojsk polskich na Ukrainie ruszyła 25 kwietnia 1920.

7/ Posłem Rzeczypospolitej przy rządzie Ukraińskiej Republiki Ludowej został w lutym 1919 roku Bohdan Kutyłowski.

8/ Szefem Polskiej Misji Dyplomatycznej na Kaukazie został Tytus Filipowicz (1919-1921), w jej skład wchodzili ponadto prof. Zygmunt Smogorzewski, Władysław de Bondy oraz kpt Rawicz-Kolosiński, pierwszym posłem Rzeczypospolitej miał zostać Roman Knoll, attache wojskowym mjr Wacław Jędrzejewicz.

9/ W dniu 17 maja 1920 roku minister spraw zagranicznych Republiki Krymu Dżafer Seydahmet Kińmer, zwrócił się oficjalnie opierając się na art. 22 paktu Ligi Narodów do Sekretarza Generalnego Ligi z prośbą o oddanie Krymu pod protektorat Polski.

10/ Witold Jodko-Narkiewicz (1864-1924), polityk i publicysta, współzałożyciel i członek PPS, oraz PPS-Frakcja Rewolucyjna, dyrektor Departamentu Politycznego MSZ (od listopada 1918), delegat Rządu RP w Stambule (1919-1921), poseł w Rydze (1921-1923).

11/ Tytus Filipowicz (1873-1953), polityk, dyplomata, członek PPS, oraz PPS-Frakcja Rewolucyjna, od 11 listopada 1918 r. kierownikiem MSZ, wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, kierował Polską Misją Dyplomatyczną na Kaukazie (1919-1921), rad- ca poselstwa RP w Paryżu (1921), charge d’affaires poselstwa w Moskwie (1921), pracownik MSZ w Warszawie, poseł RP w Helsinkach (1922-1927), poseł RP w Brukseli (1927-1929), poseł RP a następnie ambasador w Waszyngtonie (1929-1932), przeniesiony w stan spoczynku w 1933.

12/ Julian Stachiewicz (1890-1934), gen. bryg. WP, członek Związku Strzeleckiego, służył w Legionach, Departamencie Wojskowym NKN i Polskiej Organizacji Wojskowej, w II RP piastował głównie funkcje sztabowe, szef Wojskowego Biura Historycznego (1923-1925, 1926-1934).

13/ Walery Sławek (1879-1939), płk dypl., polityk, najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego, członek PPS oraz PPS-Frakcji Rewolucyjnej, służył w Legionach Polskich, POW, Oddziale II SG, NDWP i Frontu Litewsko-Białoruskiego, skierowany do kwatery atamana Symona Petlury, współorganizator zamachu majowego, trzykrotny premier, prezes BBWR (1928-1935), prezes Związku Legionistów (1924-1936) i prezes Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski (1936-1939).

14/ Tadeusz Schaetzel (1891-1971), płk dypl., polityk, służył w Legionach Polskich, zastępca kierownika Komendy Naczelnej 3 POW w Kijowie, w Oddziale II SG, attache wojskowy w Ankarze (1924- 1926), szef Oddziału II SG (1926-1929), następnie kolejno: radca ambasady RP, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Paryżu (1929-1930), szef Gabinetu Prezesa Rady Ministrów, kierownik Wydziału Wschodniego MSZ (1930-1935), w latach 1939-1944 internowany w Rumunii, od 1947 na emigracji w Wielkiej Brytanii, współorganizator Instytutu im. Józefa Piłsudskiego i Ligi Niepodległości Polski, od 1957 był prezesem jej Rady Naczelnej, w 1949 wznowił grupę ..Prometeusz”, której przewodniczył.

15/ August Zaleski (1883-1972), dyplomata, podczas I wojny światowej reprezentował obóz niepodległościowy w Londynie, kolejne funkcje dyplomatyczne: kierownik poselstwa RP w Berlinie (1919), poseł RP w Atenach (1919-1921), dyrektor Departamentu Politycznego MSZ (1921- 1922), poseł RP w Rzymie (1922-1926), minister spraw zagranicznych (1926-1932) i ponownie na uchodźstwie (1939-1941).

16/ Leon Wasilewski (1870-1936), polityk i publicysta, znawca problemów narodowościowych, działacz PPS oraz PPS-Frakcja Rewolucyjna, podczas I wojny światowej bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, minister spraw zagranicznych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, członek KNP i delegacji polskiej na konferencję pokojową w Paryźu (1919-1920), kierował nieudaną próbą przewrotu na Litwie (1919-1920), poseł RP w Tallinie (1920), członek delegacji polskiej na rokowania pokojowe z Rosją Sowiecką (1920-1921), prezes Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski (od 1924) oraz Instytutu Badania Spraw Narodowościowych (od 1931).

17/ Henryk Józewski (1892-1981), polityk i malarz, członek POW na Ukrainie, wiceminister spraw wewnętrznych w rządach Ukraińskiej Republiki Ludowej, uczestnik przygotowań do zamachu majowego, szef Gabinetu Prezesa Rady Ministrów (1927-1928), wojewoda wołyński (1928-1938), zwolennik porozumienia polsko-ukraińskiego przeciwko ZSSR, po zdymisjonowaniu wojewoda łódzki (1938-1939).

18/ Juliusz Łukasiewicz (1882-1951), polityk i dyplomata, sekretarz przedstawicielstwa Rady Regencyjnej w Moskwie, referent i naczelnik Wydziału Wschodniego w MSZ (1919-1921 i 1922-1925), sekretarz poselstwa RP w Paryżu (1921-1922), dyrektor Departamentu Polityczno-Ekonomicznego MSZ (1925-1926), poseł RP w Pradze (1926-1929), dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ (1929-1931), poseł RP w Wiedniu (1931-1933), poseł a następnie ambasador w Moskwie (1933-1936), ambasador RP w Paryżu (1936-1939).

19/ Tadeusz Hołówko (1889-1931), polityk i publicysta, działacz PPS, organizator i członek POW, piłsudczyk, specjalista od spraw narodowościowych, inicjator polityki “prometejskiej”, zabiegał o porozumienie zwłaszcza z Ukraińcami, naczelnik Wydziału Wschodniego w MSZ (1927-1931), poseł i przewodniczący klubu BBWR, zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich.

20/ Marian Szumi akowski (1893-1961), dyplomata, 1927-32 szef gabinetu ministra spraw zagranicznych, 1933-35 poseł RP w Lizbonie, 1935-1944 w Madrycie.

21/ Jan Dąbski (1880-1931), polityk, dziennikarz i publicysta, działacz ruchu ludowego, od 1913 w PSL “Piast”, służył w Legionach Polski, poseł na sejm (1919-1930) i wicemarszałek sejmu (1928-1930), podsekretarz stanu w MSZ (1920-1921), przewodniczący delegacji polskiej na rozmowy pokojowe z Rosją Sowiecką (1920-1921), kierownik resortu spraw zagranicznych w gabinecie Wincentego Witosa (1921), jeden z twórców Stronnictwa Chłopskiego.

22/ Mirosław Arciszewski (1892-1963), dyplomata, od 1918 r. pracownik MSZ, sekretarz poselstwa RP w Genewie (1922-1925), sekretarz ambasady RP w Paryżu (1925-1928), poseł RP w Rydze (1929-1932), poseł RP w Bukareszcie (1932-1938), wiceminister spraw zagranicznych (1938-1939).

23/ Wacław Jędrzejewicz (1893-1993), ppłk dypl. i polityk, służył w Legionach Polskich i POW, podczas służby w WP m.in. w Oddziale II SG, attache wojskowy w Tokio (1925-1928) i jednocześnie kierownik poselstwa RP tamże (od 1926), dyrektor Departamentu Administracyjnego a następnie Konsularnego MSZ (1928-1933), pracownik Ministerstwa Skarbu (1933-1934), minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1934-1935), członek zarządu Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski.

24/ Roman Knol1 (1888-1946), polityk i dyplomata, urzędnik w przedstawicielstwie Rady Regencyjnej w Piotrogrodzie, referent Wydziału Wschodniego w MSZ, sekretarz generalny delegacji polskiej na rokowania pokojowe z Rosją Sowiecką (1920-1921), radca poselstwa RP w Moskwie (1921), charge d’affaires ad interim i poseł nadzwyczajny RP w Moskwie (1921-1923), poseł RP w Ankarze (1924-1925), piłsudczyk, wiceminister spraw zagranicznych (1926), poseł RP w Rzymie (1926-1928), poseł RP w Berlinie (1928-1931), przeniesiony w stan spoczynku.

25/ S9Stanisław Haller (1872-1940), gen., podczas 1 wojny światowej w armii austriackiej, w Wojsku Polskim zastępca i p.o. szefa Sztabu Generalnego (luty 1919-lipiec 1920); podczas wojny polsko-bolszewickiej dowódca 6 Armii i członek Rady Wojennej, negocjator konwencji wojskowej z Rumunią, od czerwca 1923 do grudnia 1925 szef Sztabu Generalnego, podczas zamachu majowego ponownie powołany na to stanowisko szefa Sztabu Generalnego, działacz Akcji Katolickiej, we wrześniu 1939 internowany przez Armię Czerwoną, więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

26/ Ignacy Matuszewski (1891-1946), płk, polityk publicysta, w 1917-1918 oficer I Korpusu Pol. na Wschodzie; od kwietnia 1920 zastępca, a od sierpnia 1920 szef II Oddziału Sztabu Ścisłego Wodza Naczelnego, uczestnik konferencji pokojowej w Rydze, od marca 1921 do lipca 1923 szef Oddziału II Naczelnego Dowództwa, następnie Sztabu Generalnego; attache wojskowy we Włoszech (grudzień 1924-październik 1926); naczelnik wydziału i dyrektor Departamentu Administracyjnego MSZ (listopad 1926-sierpień 1927); poseł RP na Węgrzech (wrzesień 1928-kwiecień 1929), od 14 kwietnia 1929 do 26 maja 1931 kierował Ministerstwem Skarbu, należał do tzw. “grupy pułkowników”, zaliczany do jej prawego skrzydła, od 1931 redaktor i czołowy publicysta “Gazety Polskiej”, na wskutek konfliktów z grupą rządzącą musiał opuścić redakcję, w latach 1936-39 prezes dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Warszawie.

27/ Henryk Suchanek-Suchecki, naczelnik Wydziału Narodowościowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

28/ Aleksander Skrzyński (1882-1931), polityk i dyplomata, do 1918 w służbie dyplomatycznej Austro-Węgier (ambasady w Rzymie i Paryżu), od 1918 w dyplomacji polskiej; 1918-1922 poseł w Bukareszcie; minister spraw zagranicznych w rządzie Władysława Sikorskiego (grudzień 1922- maj 1923) i Władysława Grabskiego (lipiec 1924 - listopad 1925); reprezentant Polski na konferencji w Locarno, premier i minister spraw zagranicznych (20 listopad 1925-5 maj 1926), z przekonań politycznych liberał, zbliżony do konserwatystów krakowskich, po przewrocie majowym wycofał się z życia politycznego.

29/ Serhij Jefremow (1876-1939), polityk, publicysta, krytyk literacki i historyk literatury, od czerwca do lipca 1917 stał na czele Sekretariatu Spraw Międzynacjonalnych Sekretariatu Generalnego UCR, jeden z przywódców Ukraińskiej Partii Radykalno-Demokratycznej, wiceprezydent Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie 1922-1929, w 1930 został skazany w procesie członków tzw. Związku Wyzwolenia Ukrainy.

30/ Noe Ramiszwili (1881-1930), socjaldemokratyczny polityk gruziński, 26 maja 1918 utworzył rząd socjaldemokratyczny Gruzji, po uroczystej proklamacji niepodległości został ministrem spraw wewnętrznych i wojny w rządzie Noe Żordanii, współautor szeregu reform: m.in. wprowadzenia powszechnego szkolnictwa, ubezpieczeń społecznych, wywłaszczeń majątków należących do rodziny carskiej na rzecz drobnych gospodarstw chłopskich; organizator armii gruzińskiej, po bolszewickiej agresji na Gruzję (1 luty 1921) na emigracji, zastrzelony 7 grudnia 1930 w Paryżu przez Palmeni Czanukwadzego.

31/ Przekreślone i poprawione na 1931.

32/ Szamil Said Bey polityk i działacz narodowy, przywódca Górali Kaukaskich, jeden z inicjatorów powstania Centrum Narodowego Górali Północnego Kaukazu.

33/ Ayas Ishaki, poeta i dramatopisarz, działacz narodowy, przywódca Tatarów Kazańskich, przewodniczący Tatarskiej Partii Socjal-Rewolucyjnej w czasie rewolucji 1905, jako przedstawiciel mniejszości nierosyjskich brał udział w konferencji paryskiej, redaktor miesięcznika “Milli Yol” ukazującego się w Berlinie, działacz organizacji “Idel-Ural”.

34/ S. Sułtan Galijew, członek partii bolszewickiej Tatarstanu, zdecydowany przeciwnik NEP-u, jego frakcja partyjna została całkowicie rozbita przez Moskwę w 1923, jako nacjonalistyczna.

35/ Skreślono i ołówkiem nadpisano: w sierpniu, wreszcie pod spodem piórem: 29 VIII.

36/ Stanisław Hempel (1893-1968), dyplomata, charge d’affaires w Pradze (lipiec 1924 - grudzień 1924); charge d’affaires, a później poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Teheranie (od 22 grudnia 1932).

37/ Adam Tarnowski (1892-1956), dyplomata, sekretarz poselstwa w Paryżu (czerwiec-październik 1923) i Moskwie (luty-listopad 1924), od 1930 roku poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Sofii.

38/ Stanisław Zaćwilichowski (1902-1930), oficer II Oddziału Sztabu Generalnego; sekretarz premiera Kazimierza Bartla (1926-1929), zginął tragicznie w wypadku samochodowym.

39/ Jan Gawroński (1892-1983), dyplomata, internowany przez władze niemieckie w 1914 roku, przedostał się pod koniec wojny do Polski i zaciągnął do armii, od 1919 w polskiej służbie dyplomatycznej, sekretarz poselstwa w Bernie, Berlinie, Hadze i Ankarze, w latach 1933-38 poseł i minister pełnomocny w Wiedniu, podczas II wojny światowej dzięki swym kontaktom rodzinnym i towarzyskim reprezentował interesy polskie we Włoszech, po wojnie na emigracji we Włoszech.

40/ Zygmunt Mostowski (1912-?), radca, kierownik referatu sowieckiego w Wydziale Wschodnim MSZ.

41/ Władysław Zaleski (1894- ?), dyplomata. sekretarz konsulatu w Pradze (1923-1925) i Paryżu (1925-1927), od 1933 naczelnik wydziału E.II MSZ (Wydział Polaków Zagranicą).

42/ Kazimierz Marian Wyszyński (1890-1935), w czasie I wojny światowej walczył w Legionach, w szwadronie ułanów Władysława Beliny-Prażmowskiego, od 1 stycznia 1920 pracował w MSZ, w latach 1923-1925 na placówce w Moskwie, pod koniec swego tam pobytu kierował nią jako charge d’affaires, a następnie przez kilka lat pracował w Berlinie.

43/ Karol Dubicz-Penther (1892-1945), oficer Legionów i WP, m.in. pracował w Wydziale Wojskowym Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku, potem dyplomata, sekretarz poselstwa w Teheranie (1928-1929), później radca w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym MSZ (1929-1932) oraz radca poselstwa w Ankarze (1932-1934), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Lizbonie (od lutego 1937 do sierpnia 1943r.).

44/ Władysław Pelc (1906-?), publicysta, pracownik kontraktowy MSZ, współtwórca prometeizmu w Charbinie, w Ekspozyturze nr 2 przynajmniej od 1934, redaktor “Dalekiego Wschodu”, współpracownik “Biuletynu Polsko-Ukraińskiego” i “Wschodu”, brak bliższych danych.

45/ Ksawery Zalewski (1895-?), dyplomata, pracownik konsulatów w Lille (1925-1926) i Tyflisie (1926-1932), później referent spraw narodowościowych w Wydziale Wschodnim MSZ (1933- 1936) i tytularny konsul w Tyflisie, od 1938 sekretarz poselstwa w Teheranie. 
Strona jest współfinansowana w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

© 2017 Stowarzyszenie Dom Kaukaski w Polsce
Christian Louboutin OutletChristian Louboutin DiscountChristian Louboutin Flats
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
arch
ceny Tanie Kurtki Moncler Online Rozmiar dzieci Moncler Outlet Mężczyźni sklep odzież Moncler Kurtki Mężczyźni Rozmiar sale moncler polska 2014 polska Miłośnicy moncler sklep Outlet tanie ceny moncler sale oferta Kurtki sklep Moncler odzież dzieci tanie Moncler Outlet Outlet Tanie dzieci Moncler Kurtki ceny damska Online moncler polska Kobiety Rozmiar Kurtki moncler sklep dzieci Miłośnicy 2014 moncler sale Mężczyźni 2014 sale Moncler Mężczyźni Tanie 2014 Moncler Outlet polska Mężczyźni sale Moncler Kurtki oferta sklep ceny moncler polska Online 69% Off sklep moncler sklep Miłośnicy ceny tanie moncler sale Mężczyźni 69% Off Kobiety Moncler Kurtki Tanie Kobiety Moncler Outlet sklep Rozmiar dzieci Moncler Kurtki Sprzedam Miłośnicy Tanie moncler polska sale Rozmiar 2014 moncler sklep damska Mężczyźni Outlet moncler sale odzież sale Kobiety Moncler sklep tanie oferta Moncler Outlet Tanie Mężczyźni oferta Moncler Kurtki Rozmiar odzież polska moncler polska Outlet odzież 2014 moncler sklep Kobiety damska Tanie moncler sale Tanie polska sale Moncler damska Outlet ceny Moncler Outlet odzież tanie Mężczyźni Moncler Kurtki Kobiety Kurtki damska moncler polska dzieci tanie Sprzedam moncler sklep 69% Off Kobiety oferta moncler sale polska 2014 Online Moncler sklep damska 2014 Moncler Outlet dzieci Sprzedam Tanie Moncler Kurtki 69% Off dzieci sale moncler polska damska Sprzedam odzież moncler sklep Kurtki Mężczyźni ceny moncler sale ceny Sprzedam sklep Moncler Online Rozmiar tanie Moncler Outlet Mężczyźni Online damska Moncler Kurtki Kurtki polska dzieci moncler polska ceny 2014 sklep moncler sklep Tanie tanie Kurtki moncler sale damska ceny sklep Moncler 2014 oferta Miłośnicy Moncler Outlet ceny 69% Off Tanie Moncler Kurtki Tanie Mężczyźni oferta moncler polska Rozmiar 2014 Online moncler sklep Kurtki sklep polska moncler sale oferta Kurtki polska Moncler Miłośnicy Sprzedam odzież Moncler Outlet polska oferta odzież Moncler Kurtki odzież Miłośnicy oferta moncler polska Kobiety Rozmiar odzież moncler sklep Sprzedam damska tanie moncler sale